การผลิต

งานพิมพ์ของลูกค้าจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ และตรวจสอบคุณภาพอย่างใกล้ชิดจากบุคลากรผู้ชำนาญการของเราในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่แบบ
ของงาน แยกสี ถ่ายและเรียงฟิลม์ ทำเพลท พิมพ์ ตรวจสอบชิ้นงาน บรรจุหีบห่อ และจัดส่ง


งานก่อนพิมพ์ (Pre-press) เราสามารถให้บริการแก่ลูกค้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
ที่สุด สามารถรองรับ และตอบสนองงานออกแบบที่มีความประณีต และละเอียดให้สีสันถูกต้องด้วยมาตรฐานที่
วางใจได้ ที่มีความคมชัดของภาพสูงสุด ทำให้กระบวนการผลิตของเราเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้งานพิมพ์ที่มี
คุณภาพเป็นที่น่าพอใจ
การพิมพ์ (Printing) ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย กระบวนการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ทุกเฉดสี
Pantone, พิมพ์ 4 สี ให้ความมั่นใจได้ตามความต้องการ
งานหลังพิมพ์ (Post-press) งานพิมพ์คุณภาพสูงของเราจะเข้าสู่กระบวนการหลังพิมพ์ ได้แก่ การพับ เก็บเล่ม
เข้าเล่ม และไสกาว โดยมีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และความเรียบร้อยของชิ้นงานทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้
ผลงานที่สวยงามตรงตามความต้องการของลูกค้า
งานบรรจุหีบห่อและจัดส่ง (Packaging & Delivery)
เมื่อกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ เสร็จสิ้นลง เราจะมีการตรวจสอบผลงานขั้นสุดท้าย ก่อนที่จะถูกบรรจุ
หีบห่ออย่างเรียบร้อย พร้อมที่จะจัดส่งให้ถึงมือลูกค้าด้วยความปลอดภัย ครบจำนวนที่สั่ง และตรงต่อเวลา